پروژه شرکت آقای شبکه

لینک منبع

لینک وایرلسی با فاصله 8کیلومتر وآنتن های 30dBi برند فاز به همراه رادیو basebox6 برند نت متال