شرایط و قوانین استفاده از سرویس ها و خدمات

ورود کاربران به وب سایت ما به معنی پذیرفتن کامل کلیه ی شرایط و قوانین ما از سمت کاربر می باشد.توجه داشته باشید کلیه اصول ما منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و حمایت از حقوق مصرف کننده است و در همین راستا کاربر نیز، موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.