همکار گرامی فاز مهندس خاکپور

ارسال آنتن بر روی کوه برای راه اندازی #لینک_وایرلس km 180 بوسیله #آنتن های ایرانی #فاز

لینک منبع