محصول جدید فاز به زودی .... !

آنتن 32dBi محصول جدید فاز به زودی ...!

قابل سفارش در دو باند فرکانسی 5G(4.5-6.1GHz) ,6G(5.5-6.5GHz)