شرکت مبنا پویش نوین البرز

آنتن های فاز برای انتقال تصویر

لینک منبع