شرکت مبنا پویش نوین البرز

نصب آنتن های فاز توسط همکار گرامی

لینک منبع