شرکت تجارت رایانه توکلی

آنتن 34 dBi فاز

لینک منبع