شرکت سفیران موج گستر کویر

نصب لینک وایرلسی آنتن های فاز به همراه رادیو میکروتیک(نت متال)
ارتفاع ۶۰متر
شرکت فراسازه

لینک منبع